•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
   
 
 

AVG


Privacy Policy

 

Doskonale  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Doskonale houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken zich enkel, tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en alleen welke door U ingevuld op het inschrijf formulier.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt zoals bijvoorbeeld deelnames aan NK, EK of WK
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 •  Alle gegevens zoals in ons data bestand, blijven na het verlaten van de vereniging in ons archief. Deze zullen alleen gebruikt worden voor eventueel contact met U indien nodig voor reünie doeleinden.
 • Zoals bekend maken wij regelmatig foto’s welke wij gebruiken voor PR naar de media en op onze website
 •  Indien men zich in een van de voorgaande punten NIET kan vinden, dient men dit schriftelijk kenbaar te maken aan de vereniging.

Als Doskonale zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.

 
 
     
Logo